Avís legal

INFÓRMACION LEGAL
Les presents Condicions d’Ús (en endavant considerades com a Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús de la present Web que el titular posa a disposició del públic en la present URL.

Celler de Gelida S.L. és el titular del lloc web: www.cellerdegelida.net

CIF: B60070257

Amb domicili social a:
C/Vallespir nº65.baixos. Barcelona.08014.Espanya.
Telf.93.3392641.Fax.93.4901394.mail;celler@cellerdegelida.net
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24626,Foli21,Full71021,Insc.1a

1.- OBJECTE
El prestador, Celler de Gelida, S.L., responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

2.- CONDICIÓ D’ USUARI
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a tenir en compte i complir de forma rigorosa amb les disposicions aquí establertes a aquests efectes, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos d’aplicació.

Celler de Gelida S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web www.cellerdegelida.net

Celler de Gelida S.L. pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà l’Usuari de forma específica en cada cas concret.

En concret, en contractar algun dels serveis oferts per Celler de Gelida S.L. l’usuari quedarà sotmès a les Condicions Generals per a la Contractació del Servei detallades en el web.

3.- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés ja sigui mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Celler de Gelida S.L. presta el servei o realitzant accions que danyin, interrompen o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o tinguin capacitat per causar qualsevol tipus d’alteració o desperfecte en els sistemes informàtics de Celler de Gelida S.L. o de tercers.

4.- RESPONSABILITAT
Celler de Gelida S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador (Celler de Gelida S.L.) pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigi a continguts de tercers llocs web. Atès que Celler de Gelida S.L. no pot controlar permanentment els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Celler de Gelida S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat ́s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, Celler de Gelida S.L. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’ any, 24 hores al dia. No obstant això, Celler de Gelida S.L.. no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

En concret:

A. Responsabilitat per les infraccions comeses en l’Ús del Web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant Celler de Gelida S.L., col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

Celler de Gelida S.L. emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Web, no obstant això, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’Usuari del Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin imputats a Celler de Gelida S.L. amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

B. Responsabilitat respecte al normal funcionament del Web

Celler de Gelida S.L. exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, Celler de Gelida S.L. també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·lícites fora del control del titular del Web.

Celler de Gelida S.L. es troba facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

C. Responsabilitat referent a enllaços (links)

Els enllaços o links continguts al Web poden conduir l’Usuari a altres Web gestionats per tercers. Celler de Gelida S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

Celler de Gelida S.L. queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Celler de Gelida S.L. o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’ autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Celler de Gelida S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Celler de Gelida S.L. i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, Celler de Gelida S.L. compta amb l’ autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Celler de Gelida S.L. autoritza/no autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas redirigir al lloc web principal de Celler de Gelida S.L.

Celler de Gelida S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat de Celler de Gelida S.L. sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic celler@cellerdegelida.net

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Celler de Gelida S.L. es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Celler de Gelida S.L. posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant els usuaris respecte als següents aspectes:

– Dades del Responsable del tractament.
– Dades tractades.
– Fitxer en el qual s’ emmagatzemen.
– Finalitat del tractament.
– Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
– Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

En tot moment els usuaris tenen dret a l’accés, rectificació i cancel·lació de les dades que Celler de Gelida S.L. pugui tenir dels mateixos amb tan sols comunicar-ho mitjançant e-mail a celler@cellerdegelida.net

7.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’ aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la Barcelona o província de Barcelona.

0
    0
    Cistella
    Cistella buidaVolver a la tienda